Ngày & giờ

NGÔI TRƯỜNG MẾN YÊU

Kỷ niệm mái trường

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Ngô Tiến Hoàng)
 • (Lê Trung Hưng)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu


  Tra theo từ điển:  Kết quả HSG khối 10-11 năm 2009

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Nguyễn Văn Cư
  Người gửi: Nguyễn Văn Cư (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:50' 22-04-2009
  Dung lượng: 146.0 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  Tr­êng THPT CÈm Thñy 3
  kÕt qu¶ thi häc sinh gái cÊp tr­êng khèi 10-khèi 11
  TT SBD Hä vµ tªn Ngµy sinh Lớp M«n thi Tæng
  To¸n Sö Lý V¨n Hãa §Þa Sinh GDCD T. Anh
  §iÓm Gi¶i §iÓm Gi¶i §iÓm Gi¶i §iÓm Gi¶i §iÓm Gi¶i §iÓm Gi¶i §iÓm Gi¶i §iÓm Gi¶i §iÓm Gi¶i
  1 187 Hoµng TuÊn Anh 28/02/1993 10a1 12.5 KK 14.0 Ba 26.5
  2 188 NguyÔn ThÞ V©n Anh 05/09/1993 10a1 13.0 KK 14.0 Ba 27.0
  3 195 Phïng B¸ Chung 10/10/1993 10a1 1.0 9.0 10.0
  4 199 Tr­¬ng ThÞ Dung 19/03/1993 10a1 14.0 Ba 14.0
  5 209 Cao V¨n D­¬ng 10/03/1993 10a1 9.0 9.0
  6 211 NguyÔn V¨n §¹i 23/02/1993 10a1 12.0 KK 14.0 Ba 12.0 KK 38.0
  7 218 Ph¹m V¨n GiÇu 10/10/1993 10a1 2.0 2.0
  8 221 Lª V¨n H¶i 05/06/1993 10a1 10.0 8.0 18.0
  9 222 NguyÔn V¨n H¶i 08/09/1993 10a1 4.0 10.0 4.5 5.5 24.0
  10 224 NguyÔn ThÞ H¹nh 20/03/1993 10a1 1.0 2.0 3.0
  11 225 Phïng ThÞ H¹nh 10/05/1993 10a1 5.0 5.0
  12 239 NguyÔn ThÞ Hoa 11/04/1993 10a1 7.0 11.0 18.0
  13 241 Ph¹m Lª Hoµng 22/10/1993 10a1 3.0 9.5 12.5
  14 244 Bïi ThÞ Hång 12/06/1993 10a1 2.0 2.0
  15 245 L­¬ng ThÞ Hång 14/04/1993 10a1 8.0 10.0 18.0
  16 246 Lª Huy HuÊn 10/06/1993 10a1 2.0 6.0 8.0
  17 248 Hµ ThÞ HuÖ 08/08/1993 10a1 7.0 v 2.0 #VALUE!
  18 249 NguyÔn ThÞ HuÖ 24/01/1993 10a1 6.5 v #VALUE!
  19 250 NguyÔn ThÞ HuÖ 20/02/1993 10a1 1.5 1.5
  20 253 §ç Xu©n Hïng 25/12/1993 10a1 7.0 4.5 11.5
  21 255 Cao Minh HuyÒn 04/03/1993 10a1 3.0 3.0
  22 260 NguyÔn ThÞ H­¬ng 14/05/1993 10a1 8.0 3.5 7.5 19.0
  23 269 NguyÔn Träng Kiªn 04/06/1993 10a1 9.5 9.5
  24 272 NguyÔn ThÞ Lan 13/10/1993 10a1 8.0 8.0 1.5 17.5
  25 275 Tr­¬ng ThÞ Liªn 07/09/1993 10a1 3.0 13.0 KK 16.0
  26 282 NguyÔn Duy Long 10/12/1993 10a1 2.0 1.5 3.5
  27 284 Bïi ThÞ Lîi 09/07/1993 10a1 9.0 10.0 9.0 28.0
  28 286 NguyÔn V¨n Lu©n 02/07/1993 10a1 5.0 7.0 5.0 17.0
  29 290 Ph¹m ThÞ Ng©n 17/07/1993 10a1 7.0 9.5 16.5
  30 292 Vâ ViÕt Ngäc 15/02/1993 10a1 12.0 KK 12.0
  31 294 Phan B¸ Nguyªn 20/09/1993 10a1 3.0 3.0
  32 296 NguyÔn ThÞ Nhung 02/10/1993 10a1 8.0 11.0 1.0 5.0 25.0
  33 298 Lª ThÞ Nh­ 20/08/1993 10a1 2.0 2.0
  TT SBD Hä vµ tªn Ngµy sinh Lớp M«n thi Tæng
  To¸n Sö Lý V¨n Hãa §Þa Sinh GDCD T. Anh
  §iÓm Gi¶i §iÓm Gi¶i §iÓm Gi¶i §iÓm Gi¶i §iÓm Gi¶i §iÓm Gi¶i §iÓm Gi¶i §iÓm Gi¶i §iÓm Gi¶i
  34 301 NguyÔn H÷u Ph­¬ng 19/07/1993 10a1 2.0 2.0
  35 314 Lª §¨ng S¬n 04/05/1993 10a1 14.0 Ba 15.0 Ba 13.0 KK 42.0
  36 315 Cao ThÞ Thanh 15/05/1993 10a1 4.5 10.0 14.5
  37 323 Ph¹m ThÞ Ph­¬ng Thªu 20/08/1993 10a1 15.0 Ba 10.0 13.5 KK 13.0 KK 51.5
  38 324 Tr­¬ng ThÞ Thi 10/02/1993 10a1 14.5 Ba 14.5
  39 326 Ph¹m Phóc ThiÕt 27/01/1993 10a1 12.0 KK 1.5 3.0 16.5
  40 330 Ph¹m Minh Tho¹i 17/12/1993 10a1 10.0 6.0 7.0 23.0
  41 333 TrÇn ThÞ Thu 02/12/1993 10a1 10.0 6.0 5.5 21.5
  42 338 Ph¹m ThÞ Ngäc Thóy 02/06/1993 10a1 2.0 8.5 10.5
  43 343 Qu¸ch C«ng Th­êng 24/04/1993 10a1 8.0 8.0
  44 350 Ph¹m Quèc TriÖu 02/01/1993 10a1 4.0 2.0 6.0
  45 351 Lª §×nh Tr­êng 09/10/1993 10a1 8.0 7.0 15.0
  46 354 Ph¹m Minh Tu©n 22/10/1993 10a1 5.0 5.0
  47 355 Lª Ngäc TuÊn 26/03/1993 10a1 1.0 1.0
  48 359 Ph¹m ThÞ Viªn 20/08/1993 10a1 3.0 8.5 11.5
  49 360 Hoµng Ngäc Vò 18/05/1993 10a1 8.0 8.0
  50 361 Lª Xu©n Vò 27/12/1993 10a1 11.0 10.5 21.5
  51 363 Bïi V¨n Vui 14/09/1993 10a1 2.5 2.5
  52 374 Ph¹m Minh Tu©n 10a1 10.0 5.5 15.5
  Tr­êng THPT CÈm Thñy 3
  kÕt qu¶ thi häc sinh gái cÊp tr­êng khèi 10-khèi 11
   
  Gửi ý kiến

  Chào mừng quý vị đến với Trường THPT Cẩm Thuỷ III.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Điểm tin giáo dục